VAŽNO OBAVEŠTENJE: Učesnicima na konkursu je dozvoljeno da sve grafičke priloge – 2D i 3D prikaze – predaju kao fajlove u .pdf formatu dimenzija 100x70cm (B1), horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI , umesto kao fajlove u .pdf formatu dimenzija 42x29.7cm (A3), horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI, kako je navedeno u raspisu i programu konkursa.


20.01.

40.Pitanje: Postovani, u vezi materijala za elektronsku izlozbu u jpg. formatu, u tekstu ima napisano ukupno "5 priloga", dali to znaci da svi prilozi moraju bidi dati za elektronsku izlozbu ili da mi odaberemo 5 crteza koji najbojlje objasnjavaju objekat.

Odgovor:  Da, to znači da vi odaberete 5 priloga za elektronsku izložbu, koji najbolje objašnjavaju vaš konkursni rad.

 

39.Pitanje: Poshtovani, dal je definisan format za elektronsku izlozbu, znamo da je 2000px horizontalno orientisanih sa 150PPI,ali ne znamo koliku je po vertikali.
Dali znamo koje su dimenzije priloga za elektronsku izlozbu?

Odgovor: Elektronska izložba podrazumeva prikazivanje sadržaja u okviru web prezentacije i dalje na sajtovima koji budu objavljivali radove na svojim web prezentacijama. Visina nije definisana da bi pri renderu imali slobodu kadriranja po potrebi.Ukoliko pratite uputstvo o horizontalnom orijentisanju tada aspekt može biti proizvoljan.  Definisana širina je dovoljna da kvalitetno prikaže rad iskljućivo na web stranicama.


19.01.

38.Pitanje: Poštovani,
imajući u vidu epidemiološku situaciju koja traje već čitav januar da li postoji mogućnost produžetka konkursnog roka s obzirom da su stoga i veoma otežani uslovi za bilo kakav proces rada? Srdačno

Odgovor : Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa ("Službeni glasnik RS" br. 31/2015) – prema datom Pravilniku – član 45 – konkursni rokovi -  Odluka o produženju roka može se doneti samo u prvoj trećini konkursnog roka.

 

37.Pitanje: Poštovani, da li je potrebno priložiti licencu za izradu tehničke dokumentacije iz oblasti arhitekture jednog od autora, u skladu sa članom 12.1 raspisa konkursa, s obzirom da to nije navedeno u obaveznoj dokumentaciji za autorsku kovertu?

Odgovor : Nije potrebno u obaveznoj  dokumentaciji u autorskoj koverti priložiti licencu, to je uslov kako ste i naveli u samom učestvovanju na konkursu, ukoliko želite možete priložiti.


07.01.

35. Pitanje: Terminologija: Molimo potvrdite da su učionice za instrumentalnu nastavu isto termin za ucionice za individualnu nastavu i da su učionice za teorijsku nastavu isto termin za ucionice za grupnu nastavu. Vezano za razjasnjenje napomene na kraju programske stavke A - 7 KABINETI ZA NASTAVNIKE ZA NAUČNI RAD.

                                                                                                                                                                                               

Odgovor : U najvećem broju slučajeva su učionice za instrumentalnu nastavu ujedno i učionice za individualnu nastavu. To ne važi jedino za Katedru  za kamernu muziku (jer kod njih nastava nije individualna). Takođe ne važi za Katedru za kompoziciju - jer njihova nastava nije instrumentalna, ali jeste individualna.

Kabineti za katedre: kompozicija, klavir, solo pevanje, dirigovanje, gudači, duvači, poliinstrumentalna, kamerna, džez (ukupno 9) treba da budu pozicionirane uz učionice za instrumentalnu/individualnu nastavu za ove katedre. Kabinet za katedru za igru treba da bude pozicioniran uz SALE ZA PLES I IGRU I PRATEĆI PROSTOR.

Profesorski kabineti za profesore koji drže teoretsku nastavu (ukupno 28) treba da budu locirani tako da budu relativno blizu bloku sa učionicama za teorijsku nastavu (to jeste grupna nastava - deo A6).

 

34. Pitanje: Poštovani, da li su dozvoljena odstupanja (umanjenje) od preporucene ciste visine B.1 magacinskog prostora biblioteke, kao i prostorija pod siframa B.3, B.4, B.5 (čitaonica, prostor za rad za kompjuterom i prostorija za slušanje muzike)?                

Odgovor : Dozvoljena su manja odstupanja  preporučenih  visina  za navedene prostorije .


30.12.

33. Pitanje: Poštovani, koja je najveća moguća udaljenost od evakuacionog jezgra/koridora?

Odgovor : Objekat projektovati u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene ("Sl. glasnik RS", br. 22/2019)


27.12.

32.Pitanje: Poštovani da li je dozvoljeno blago odstupanje od zadatih dimenzija sala za ples (A.4.1. i A.4.2.)?

Odgovor: Moguća su manja odstupanja od  dimenzija prostora  koja su data projektnim programom uz uslov da te promene ne utiču nepovoljno na  procese koji se u tim prostorima odvijaju.


20.12.

31.Pitanje: Poštovani, pod stavkom u akustičkih zahtevima se navodi da je potrebno povlačenje akustički zahtevnih prosotora (koncertnih sala) od fasade prema unutrašnjosti objekta. Da li se kao adekvatan primer povlacenja od fasade uzima slucaj u kojem je prostor sale od fasade odvojen koridorom ili magacinom?

Odgovor: Okruženje sala zvučno neutralnim prostorima kao što su magacini i koridori predstavlja dobro rešenje.


16.12.

30.Pitanje: Poštovani, da li je dozvoljeno preklapanje studentske garderobe i garderobe namenjene posetiocima? Obzirom da se vreme odvijanja nastave i koncerata ne preklapaju.

Odgovor : Da dozvoljeno je preklapanje, od učesnika se očekuje analiza vremenskog korišćenja objekta u cilju racionalizacije površina koji nisu neposredno namenjeni nastavi.


09.12.

29.Pitanje: poštovani, u download folderu: I GRAFICKE DIGITALNE PODLOGE/03 ORTOFOTO nema priloga sa pozicijama zadatih pravaca za montaže. Gde možemo videti zadate pravce?

Odgovor : Poštovani , u dokumentaciji konkursa -  I GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE - folder 02 PODLOGE ZA PRILOGE /podloga za 250  sadrži zadate pravce za 3D.


03.12.

28. Pitanje:: G1 -Velicina bine je Š16mxD18m.skoro iste povrsine kao gledaliste sale sa prolazima. Bina je obično oko 1,5m2 po izvodjacu.. Da li je 280m2 tačan podatak? G2- Širina bine je 16m. a sala za 200 sedista ce imati samo 8-9 redova sedišta pa je balkon po tom pitanju izlišan?

 Odgovor : Programom su zadate potrebne mere za veličinu bine . U Sali G1 (Koncertna sala )treba predvideti prostor za veći broj gledalaca ,kako je opisano na strani 93 u dokumentu  Raspis i program konkursa .


01.12.

27.Pitanje:  U delu 3-URBANISTICKI USLOVI-Uslovi i mogućnosti fazne realizacije piše: Dozvoljena je fazna realizacija objekta. Sve etape fazne realizacije moraju biti defi nisane u projektnoj dokumentaciji. Da li se to odnosi i na fazu konkursnih predloga, ili na kasniju razradu dokumentacije na osnovu usvojenog idejnog rešenja?

 Odgovor : Fazna realizacija nije predvidjena projektnim zadatkom arhitektonskog konkursa za novu zgradu FMU . U urbanističkim uslovima je data ta mogućnost  za slučaj da se prilikom dalje razrade idejnog rešenja iz nekog razloga npr. prostornog , programskog ,tehničkog ili finansijskog ukaže potreba za faznom izgradnjom .


30.11.

18. Pitanje:

18. 1.Da li postoji graficka dokumentacija za usvojena resenja podcelina 1.5 i 1.6 koju bi ucesnici mogli da upotrebe za inkorporaciju u svoje konkursne projekte?

Odgovor :

Ukoliko se pitanje odnosi  ne podcelina 1,5 I 1.6 Linijskog parka , odgovor je da su uslovi za uredjenje podcelina linijskog parka data u tekstualnom delu Plana detaljne regulacije Linijskog parka - Beograd , gradske opštine Stari grad i Plalilula (" Službeni list  grada Beograda " br 77/2021 )


18.2. Da li je obavezno u 3D animaciji raditi "walk through" u unutrasnjosti objekta ili samo dati spoljni  prikaz?

Odgovor :

Sadržaj animacije nije zadat  , učesnici konkursa ga mogu definisati  slobodno , na način koji najbolje prikazuje prostorni koncept

18.3 Koliko detaljan opis za resenja instalacija je nuzan u ovoj fazi projekta?

Odgovor :

Rešenje se prikazuje na nivou Idejnog arhitektonskog rešenja  , nije potrebno dati detaljni opisi instalacija .

Mogu se dati konceptualne smernice  za instalacije ali nije potrebno dati detaljan opis , to je predmet sledećih faza razrade projekta  , u skladu sa uslovima koji će biti pribavljeni u fazi dobijanja Lokacijskih uslova.

19. Pitanje: Poštovani, Na dva mesta u rapsisu naznačeno je da bi bilo poželjno da bar jedan zid najmanjih vežbaonica odstupa od pralelnosti. Da li možete da date procenu koji bi bio minimalan, odnosno optimalan ugao zakošenja tog zida?

Odgovor :

Ne postoji optimalan ugao zakošenja, već je cilj da se na u izvesnoj meri eliminiše njihova paralelnost koja može potencijalno proizrokovati negativne akustičke efekte. Zbog toga je odstupanje od paralelnosti zidova poželjno. S obzirom da to usložnjava rešavanje organzacije prostora u zgradi, uglove zakošenja treba uvesti u meri koja neće remetiti rešavanjen prostornog odnosa vežbaonica. Elementi zakošenja mogu se rešavati  i u razradi idejnog rešenja  kroz izradu projekta prostorne akustike.

20.Pitanje: 

Poštovani, u raspisu je naglašeno da bi bučne prostorije kao što su vežbaonice trebalo da imaju predprostore sa dvoja vrata ili zajedničke hodnike. Nakon projektovanja više verzija ovakvih predprostora shvatili smo da gubimo jako veliku kvadraturu i dubinu prostorija sa ovim pristupom i uvećavamo investiciju nužnim dupliranjem vrata na velikom broju prostorija. Da li je moguće da se traženi nivo akustičke izolacije postigne bez predprostora sa jako izraženim debljinama zidova prema zajendičkom hodniku (50,60 cm) ili sa duplim zidovima izmedju kojih bi bio akustički tampon prostor?

Odgovor :

Zvučna izolacija koja se postiže zidom na kome se nalaze vrata postaje dominantno određena izolacionim svojstvima vrata, a ne zida. Vrata su „slabo mesto“ u takvoj konstrukciji, jer i najbolja vrata iz standardnog asortimana imaju manju vrednost izolacione moći od zidova. Zbog toga nema velikog efekta da se pojačavaju zidovi, jer će vrata odrediti stanje izolacije.

 U takvoj situaciji postizanje dovoljno velike zvučne izolacije između vežbaonice i zajedničkog hodnika moguće je samo udvajanjem vrata sa nekim prostorom između njih. Jedina moguća alternativa dvostrukim vratima je da se vežbaonice slične namene prostorno grupišu sa pristupom iz nekog zajedničkog hodnika, pri čemu su onda sve zajedno odvojene od ostatka objekta ulaznim vratima u taj hodnik  što takođe , zavisno od  prostornog koncepta , može biti dodatno povećanje kvadrature.

21.Pitanje: 

Da li kapacitete toaleta i garderoba za publiku treba dimenzionisati u odnosu na maksimalni broj posetilaca koji teoretski istovremeno mogu biti u svim salama za publiku (koncertnoj sali, sali za balet i ples, kamernoj sali i sali za džez – dakle oko 1200 ljudi) ili samo za jedan deo – na primer prema kapacitetu najveće sale?

Odgovor :

Prioritet je postizanje visokog standarda prostora za odvijanje nastave i  sala za izvodjenje , a sve druge prateće i pomoćne  prostore treba projektovati racionalno imajući na umu troškove izgadnje i održavanje , tako da je dovoljno projektovati toalete i garderobe prema kapacitetu najveće sale . Ukoliko prostorni koncept dopušta ti prateći prostori mogu biti  namnjeni i za studente , ne isključivo za publiku , obzirom na mogućnost različitih vremenskih režima korišćenja

22.Pitanje: Da li magacin biblioteke mora da bude neposredno uz ostale prostore biblioteke namenjene korisnicima ili se može naći na nekoj drugoj, na primer, podzemnoj etaži?

Odgovor :

Prostore biblioteke i magacina rešavati racionalno u odnosu na horizontalnu ili vertikalnu vezu , imajući na umu potrebu za prostornom fleksibilnošću  i  mogućim promenama medjusobnih prostornih odnosa ( eventualno povećanje  otvorenog prostora biblioteke na račun magacina  ili  buduće modele upotrebe prostora -otvoreni magacin  po potrebi dostupan korisnicima  i sl .)

23.Pitanje: Da li je u malim salama za ples i igru (prostorije А4.2.1-2) predvidjen pristup publici, kao za salu А4.1.?

Odgovor : Za ove dve sale nema potrebe da se obezbedi pristup publici.A za A4.1 je pristup publike ograničen i kontrolisan.

24.Pitanje: Postovani, da li bi instrumentalne vezbaonice trebalo da budu grupisane sve na jednom mestu i odvojene od katedri sa ucionicama, ili je potrebno razbiti ih u manje grupe da bi svaka katedra imala blizu svoje prostore za vezbanje? Ovo se prevashodno odnosi na nacin koriscenja prostora, da li je studentima kada vezbaju vazno da budu blizu ucionica ili je bolje da budu izdvojeni da bi mogli nesmetano da vezbaju i duzi vremenski period?

Odgovor:Nije potrebno da vežbaonice  budu grupisane uz učionice za nastavu. Mogu sve vežbaonice biti zajedno grupisane, a mogu biti i podeljene u više grupa - u zavisnosti kako je bolje za projektovanje cele zgrade. Studenti u vežbaonicama provode duži vremenski period vežbanja (2-3 sata u kontinuitetu)

25.Pitanje: Poštovani, napomenuto je sledeće: Sve učionice poželjno je da budu u bloku osim kabinet za Udaraljke koji treba treba da bude izdvojen – prvenstveno zbog bučnosti – ali i postavljen tako da omogući relativno lak prenos instrumenata do Koncertnih sala (po potrebi). Koje od navedenih učionica pripadaju kabinetu za udaraljke?

Odgovor :Učionica A1.5.1 - Poliinstrumentalna  katedra ,potrebno projektovati 1 učionicu   površine 150m2 učionica za udaraljke koja se može pregradama podeliti na tri učionice od 50m2 ( 3h50m2)

26. Pitanje:: G1. Pise u programu: Što se broja sedišta tiče – fleksibilnost u smislu da to može da bude manji broj sedišta (ne manje od 400). Da li to znaci 600 sedista , od toga 400 fiksno a 200 ostaje za razlicite aranzmane sedenja?

Odgovor : Fleksibilnost se odnosi na projektni zadatak ,u zavisnosti od prostornog koncepta ,raspoloživog prostora  i na osnovu programske analize učesnici mogu planirati salu od 400 do 600 mesta za publiku . Predviđene sale imaju dvojnu namenu za nastavu i za javna izvođenja pa je na učesnicima da u skladu sa prostornim  konceptom procene racionalnost rešenje sa stanovišta potrebnih površina pratećih prostora za publiku ali sa druge strane sagledaju mogućnost da  Koncertna sala  FMU postane značajan prostor za kulturna dešavanja i promociju rada FMU. Fleksibilnost koju pominjete u pitanju u odnosu na odnos fiksnih i promenljivih konfigurcija auditorijuma je takodje moguća  samo pod uslovom da se te promene mogu odvijati lako uzimajući u obzir ograničeni broj pomoćnih radnika FMU   ili cene složenih tehnoloških sistema .


29.11.2021.

17. Pitanje:

 7.1.2.1-10 (strana 81/107 u PDF-u)
kabinet za svaku izvođačku katedru,grupisati uz učionice
broj kabineta : 10
površine 12m2 visine 3,0m
Obavezna prirodna ventilacija i osvetljenje.
*Kabineti za katedre: kompozicija, klavir, solo pevanje, dirigovanje, gudači, duvači, poliinstrumentalna, kamerna, džez, igra (ukupno 10) treba da budu pozicionirane uz učionice za individualnu nastavu za ove katedre (odnosno uz učionice za grupnu nastavu – za katedru za igru).
Da li se misli na ove učionice:
1. kompozicija-A.1.3.1.1 katedra
2. klavir-A.1.3.1.6-9 katedra za klavir
3. solo-pevanje-A.1.1.3.1-2 katedra za solo pevanje
4. dirigovanje-A.1.4.4- katedra za dirigovanje
5. gudači-A.1.3.1.10-19 katedra za gudačke instrumente
6. duvači-A.1.3.1.22 katedra za duvačke instrumente 1
7. poliinstrumentalna-A.1.3.1.23 poliinstrumentalna katedra
8. kamerna-A.1.1.3.1-2-katedra za kamernu muziku
9. džez-A 1.2.1.1-3-katedra za džez
10. igra- i na koju učionicu se misli pod nazivom "učionica za grupnu nastavu"?

Odgovor :

U poglavlju 2a konkursnog programa od strane 62 dati su detaljni opisi namena pojedinih prostorija po katedrama U konkursnom programu date su smernice  da učionice za individualnu nastavu budu grupisane po katedrama (na primer da učionice za nastavu klavira budu grupisane, pa za nastavu gudačkih instrumenata itd.)  Uz te grupisane učionice planirati odgovarajuće kabinete katedri.


26.11

16. Pitanje: Тачка G.2 Сала ѕа оперске - балетске представе :
Да ли су дефинисани захтеви и положај бинског торња позорнице, димензије и техничка опремљеност?

Одговор :  За бину коју треба предвидети у сали за оперу/балет текст програма садржи следећи став: „треба да буде довољно велика да омогући наставу, као и извођење представа (уз ограничену сценографију)“.  Из овога се види да је сала дефинисана превасходно као школски простор. Као таква, она не подразумева коришћење сложеније сценографије која би захтевала сценску механику било које врсте, па тако ни бински торањ.


24.11.

15. Pitanje: Poštovani, u delu akustike prostorija mozete li da nam kazete po kojim standardima trebamo da se vodimo i dali je u ovoj fazi potrebno zalaziti u detalje odnosno davati opise zidova, plafona i sl

Odgovor: U idejnom rešenju nije neophodno razrađivati detalje materijalizacije unutrašnjih površina akustički značajnih prostora kao što su koncertne sale. Akustički dizajn tih prostorija biće predmet razrade u narednim fazama projektovanja. Autori mogu da u konkursni rad uključe takve detalje ako smatraju da će na taj način bolje predstaviti svoje ideje, ali to nije obavezujuće. Za uspešnost procesa akustičkog dizajna sala tokom narednih faza projektovanja od značaja je da se u idejnom rešenju ispoštuju svi definisani zahtevi u pogledu njihovih gabarita.


17.11. 2021 

14 .Pitanje: Jos uvek nema jasnog odgovora za mnoge ucesnike konkursa.. Molim Vas potvrdite konkretno da se kota prizemlja odredjuje u odnosu na kotu +76,59 naznacenu u grafickom dokumentu 3.3 a na ukrstanju osovina ul. Dunavske i Mike Alasa (zapadni krak) i dozvoljena je maksimalna visina kote prizemlja 1,2m.vise kote +76,59.

Odgovor :

Kota prizemlja objekata određuje se u odnosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog puta, odnosno prema nultoj koti objekta.

Nulta kota je tačka preseka linije terena i vertikalne ose objekta ( Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju ("sl. glasnik rs", br. 22/2015) Član 24  Član 26 )

Odredjivanje nulte kote i kote prizemlja uslovljeno je položajem objekta na parceli i u zavisnosti je od prostornog koncepta  i učesnici treba da ih odrede u skladu sa rešenjem  ali se može prihvatiti u ovoj fazi izrade idejnog rešenja da orijentaciono  kota +76.59 n.v.bude osnov za određivanje maksimalne kote visine prizemlja .

U skladu sa Planom  detaljne regulacije Linijskog parka - Beograd , gradske opštine Stari grad i Plalilula (" Službeni list  grada Beograda " br 77/2021 ) kota prizemlja planiranih objekata ne može biti niža od nulte kote . Kota prizemlja može biti maksimum 1,2 više od nulte kote .15.11.2021.

13. Pitanje: Uslovi za učešće na konkursu traže uslov da bar jedan član tima poseduju odgovarajuću licencu izdatu u skladu sa pravilima koje određuje Inženjerska komora Srbije a u skladu sa članom 162a Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 9/2020)
Pitanje je: Da li licenca koju je izdala Komora iz RS Makedonije ispunjava uslove za učešće? Odnosno, da li se projekat može predati sa Makedonskim ovlašćenjem?

Odgovor: U skladu sa raspisom konkursa učesnici autori mogu biti  lica koja poseduju odgovarajuće kvalifikacije bez obzira na zemlju  iz koje dolaze uz uslov da u sastavu projektantskog tima bude  I jedan član koji poseduje odgovarajuću važeću licencu koju izdaje Inženjerska komora Srbije.

U skladu sa članom 162a Zakona o planiranju i izgradnji  fizičko lice kome je izdata licenca ili drugo ovlašćenje, odnosno lice koje je upisano u odgovarajući registar nadležnog organa ili tela prema propisima druge države za obavljanje stručnih poslova koji odgovaraju stručnim poslovima utvrđenim ovim zakonom, ima pravo u Republici Srbiji na obavljanje tih stručnih poslova u svojstvu odgovornog lica pod uslovima reciprociteta i ukoliko ispunjava uslove utvrđene zakonom, propisima donetim na osnovu zakona i posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje stranih profesionalnih kvalifikacija.

Postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova sprovodi Ministarstvo nadležno za poslove planiranja .


14.11.2021.

12. Pitanje: Postovani, mozete li nam dati informaciju za preporucenu visinu prostorije A.2.3 sala za nastavu dzeza? 

Odgovor :  Preporučena visina prostorije A.2.3 je 4m. 


10.11.2021.

11. Pitanje: Postovani, da li mozete pojasniti programsku stavku pod rednim brojem B.5.7 garderobe studenata. Odnosno, zanima nas okviran broj kaseta za smestaj garderobe.

Оdgovor: Garderobe studenata planirati u skladu sa  brojem studenata i kapacitetima za jednovremeno održavanje nastave . Način rešavanja garderobe kao i dispoziciju učesnici su slobodni da predlažu u skladu sa prostornim konceptom.


09.11.2021

10. Pitanje: Poštovani, da li se prilikom određivanja nulte kote držati informacija iz PDR-a ili podataka koji su navedeni u Raspisu i programu konkursa (nulta kota=77.00 mnv)?

Odgovor  Nulta kota definise se  u odnosu na kote  pristupne saobraćajnice kako je prikazano u Plan detaljne regulacije Linijskog parka - Beograd , gradske opštine Stari grad i Plalilula (" Službeni list  grada Beograda " br 77/2021 ) na grafičkom prilogu  br. 3.3 “Regulaciono nivelacioni plan sa analitičko geodetskim elementima za obeležavanje”


09.11.2021

9. Pitanje: Postovani, mozete li obezbediti situacioni plan pobednickog resenja Linijskog parka celine 5, obzirom da je to javni podatak, a nije dostupan online?

Odgovor : pogledati odgovor na pitanje br 6.


07.11.2021  

8. Pitanje: Postovanje, da li mozemo dobiti situaciono resenje pobednickog resenja Linijskog parka celina 5, koja se direktno naslanja na datu lokaciju?

Odgovor : pogledati odgovor na pitanje br 6.


07.11.2021

7. Pitanje: Postovani, molimo da date ucesnicima zvanicno tacnu visinsku kotu prizemlja i kotu preporucene maksimalne dubine fundiranja. Hvala

Odgovor

Visinsku kota prizemlja odredjuju projektanti  u skladu sa prostornim konceptom I  elementima horizontalne I vertikalne regulacije koji su odredjeni  Planom detaljne regulacije . U PDR za predmetnu lokaciju za kotu prizemlja navedeno je sledeće :

Kota prizemlja planiranih objekata ne može biti niža od nulte kote

Kota prizemlja može biti maksimum 1,2 viša od nulte kote

Napomena : Nulta kota definise se  u odnosu na kote  pristupne saobraćajnice kako je prikazano na grafičkom prilogu  br. 5 PDR-a Regulaciono nivelacioni plan

Za potrebe izrade Plana detaljne regulacije urađen je “Elaborat geološko-geotehničke dokumentacije za Linijski park - Beograd'', od strane preduzeća ''Rudarski institut'' iz Beograda (2020), gde suu definisani inženjerskogeološki uslovi I prikazani na  grafičkom prilog br.9 „Inženjerskogeološka karta terena“ R 1:1000

Za svaki novoplanirani objekat u daljim fazama realizacije neophodno je uraditi detaljna geološka istraživanja a sve u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“ br. 101/15 i 95/18).


04.11.2021.

6. Pitanje: Poštovani, da li možete da obezbedite priloge situacije pobedničkog resenja konkursa Linijskog parka celine 5, obzirom da je predmetna lokacija u neposrednom kontaktu sa tom deonicom Linijskog parka?

odgovor : Plan detaljne regulacije Linijskog parka - Beograd , gradske opštine Stari grad i Plalilula (" Službeni list  grada Beograda " br 77/2021 ) je osnov za sagledavanje uslova budućeg uredjenja kontaktnih područja .

Konkursni radovi za uredjenje Linijskog parka su bili polazište za izradu Plana detaljne regulacije Linijskog parka i svi relevantni elementi  uredjenja su sadržani u tekstualnim i grafičkim prilozima plana.

Za podcelinu 1.5 Linijskog parka u tekstualnom delu PDR navedena su sledeća dodatna pravila za podizanje i uredjenje :

prostorni kontekst podceline: podcelina 1.5 Linijskog parka nalazi se na prostoru jugozapadno od Marine Dorćol;

specifičnosti rešenja: zadržati tokove koji evociraju istorijski kontekst nekadašnjih šinskih trasa, a koje su transformisane u pešačke staze, biciklističke staze, staze za trčanje ili tok plitkog potoka-fontane uz pešačku stazu;

Prilikom izrade projekta pejzažno arhitektonskog uređenja Linijskog parka potrebno je planirati stazu za vozila za potrebe održavanja i slučaj intervencija minimalne širine 4.5m iznad trase planiranih kolektora FKmin350 i AKmin90/125.

Napomena : pešačke pristupe objektu  moguće je planirati sa svih  javnih površina , u skladu sa prostornim konceptom novoplaniranog objekta Fakulteta muzičke umetnosti i ti elementi će biti u sledećim fazama razrade usaglašeni sa parternim uredjenjem prilikom izrade pejzažno arhitektonskog uredjenja Linijskog parka 


02.11.2021

5. Pitanje: Postovani, da li mozete da pojasnite programski element pod sifrom B.3.6 - velika sala za sastanke? U programu je navedeno da treba projektovati prostor za 50 ljudi u svega 45m2. Da li je doslo do greske?

Odgovor: tehnička greška  potrebno je da stoji B.3.6 velika sala za sastanke - orijentaciona površina 75m2


28.10.2021

4. Pitanje: Poštovani,
Da li je načinjena greška u raspisu konkursa koja se odnosi na veličinu listova grafičkih priloga (napomena data na strani 102 koja glasi: Grafički prilozi predaju se kao fajlovi u .pdf formatu dimenzija 42x29.7cm (A3), horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI.) s obzirom da priloge trazene u razmeri 1:250 je nemoguće prezentovati na listu veličine A3?

Odgovor: Učesnicima na konkursu je dozvoljeno da sve grafičke priloge – 2D i 3D prikaze – predaju kao fajlove u .pdf formatu dimenzija 100x70cm (B1), horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI , umesto kao fajlove u .pdf formatu dimenzija 42x29.7cm (A3), horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI, kako je navedeno u raspisu i programu konkursa.


26.10.2021  

3. Pitanje: Postovane kolege,
Da li u firmi koja je registrovana u inostranoj zemlji (u Evropskoj Uniji) mora postojati neko sa srpskom licencom projektanta ili je moguce da autor poseduje stranu licencu ?

Odgovor: U skladu sa raspisom konkursa učesnici autori mogu biti  lica koja poseduju odgovarajuće kvalifikacije u zemlji  iz koje dolaze . U skladu sa raspisom potrebno je da u sastavu projektantskog tima bude I bar jedno lice koje poseduje odgovarajuću važeću licencu koju izdaje Inženjerska komora Srbije. Medjusobnu saradnju mogu regulisati ugovorom o saradnji  na ovom projektu .


30.09.2021

2. Pitanje: U opisu PROSTORI ZA NASTAVU:" A1.5.1
Poliinstrumentalna katedra
Potrebno projektovati 1 učionicu površine 150m2 (3h50m2)". Pojasnite blize sta znaci 3h50m2 ?

Odgovor: Potrebno projektovati  jednu učionicu površine 150m2.Učionica za se može pregradama podeliti na tri učionice od 50m2 ( 3x 50m2)


27.09.

Pitanje: Poštovani, PDF fajl ''IDR MARINA DORCOL'' priložen u konkursnoj dokumentaciji je nemoguće otvoriti. Da li je moguće priložiti fajl koji može da se otvori?

Odgovor: Poštovani, izvinjavamo se zbog previda, PDF fajl ''IDR MARINA DORCOL'' koji može da se otvori, se nalazi u okviru konkursne dokumentacije u novom folderu: Dodatak konkursnoj dokumentaciji.

LINK: https://konkurs-fmu.rs/downloads/Dodatak konkursnoj dokumentaciji/II IZVODI IZ PLANSKIH DOKUMENATA- 04 SEPARAT- IDR STAMBENO POSLOVNOG KOMPLEKSA MARINA DORĆOL/IDR MARINA DORCOL.pdf